TS1.10 Drifts aktiviteter

GMP+ FC Scheme 2020  - TS1.10 Drifts aktiviteter

TS1.10 Beskriver de generelle krav der er til driften/produktion udover de krav der er beskrevet i R1.0 FSMS kravene.

Vi kommer ind på følgende emner for GMP+ Drifts aktiviteter

 1. Produktionskontrol
 2. Proces hjælpemidler
 3. Doseringsudstyr
 4. Blanding og homogenitet
 5. Pelletering / Ekspandering/Ekstrudering
 6. Emballering
 7. Rengøring / filtrering/sigtning
 8. Returvarer
 9. Lager
 10. Adskillelse

Opfylder du alle krav i TS1.10 Drift aktiviteter er du godt på vej til at opnå din GMP+ certificering

 

 

korn, GMP+ foder

GMP+ Drifts Aktiviteter

Produktionskontrol

Alle proces kontroller der er relevante for fodersikkerheden skal være implementerede og dokumenterede i overensstemmelse med dine HACCP risikoanalyser og de generelle krav der er i GMP+.

Det er vigtig at du har procedurer der beskriver de korrektioner og korrigerende handlinger, hvis resultatet af overvågningen viser at dine processer er ude af styring.

Proces hjælpemidler

Når/hvis du anvender hjælpestoffer i produktionen skal du sikrer dig at de ikke forurener dine produkter.

Dette kan du bevise ved at udarbejde en risikoanalyse, der viser at hjælpemidlerne ikke udgør en fare for det færdige produkt, dyr og mennesker.

Doseringsudstyr

GMP+ certificerede virksomheder skal sikrer sig at doseringsudstyr virker efter hensigten og afvejer/dosere den korrekte mængde hver gang.
Doserings til additiver og veterinære lægemidler skal kalibreres 2 gange årligt af akkrediteret firmaer.

Blanding og homogenitet

Du er som foderproducent ansvarlig for at dine foderblandinger er homogene.
Du skal udføre en homogenitetstest ved ibrugtagning af udstyr og herefter som minimum hvert 4 år.
Hvis din risikoanalyse viser at du skal foretage homogenitetstest oftere, skal du selvfølgelig gøre dette.
Husk at gemme resultaterne af dine homogenitetstest.

Du skal også definere blandetider der skal sikre at dine blandinger er ensartede og homogene.

 

GMP+, EFISC-GTP, ISO 22000, VLOG, REDCert, GMP+ FC Scheme 2020

Pelletering / Ekspandering/Ekstrudering

Ved disse processer er det vigtig at du tager hensyn til de fodermidler der er i dine produkter.

Kan  f.eks. vitamin forblandingen du anvender tåle den varme der bliver tilført produktet ved en pelletering?
Det er dit ansvar at kunne eftervise at forarbejdningsprocesserne ikke påvirker det færdige produkt i negativ retning.

Emballering

Har du styr på alt dit emballage? - det skal være velegnet og må ikke påvirke foderet negativt.

Genbruger du emballage skal du foretage en risikovurdering på om det udgør en risiko for dit færdige produkt.

Der er ikke krav om at emballage til foder skal være godkendt til fødevarer, men det må ikke påvirke foderet i negativ retning.
Denne vurdering og verificering skal du risikovurderer og dokumenterer.
Derfor anbefaler vi altid at det emballage der anvendes er godkendt til fødevare og du indhenter en overensstemmelse erklæring.

Rengøring / filtrering/sigtning

Foder skal så vidt muligt være fri for fremmedlegemer som f.eks. træ, sten og emballagerester.

De rengøringsmidler der anvendes skal være velegnede, dette skal dokumenteres, og rengøringens effektivitet skal valideres og verificeres.

Materiale, der er adskilt fra produktionen ved hjælp af sigter, filtre eller sorteringsmaskiner, kan genanvendes eller indsamles til tilsætning til foder, hvis risikovurderingen konkluderer, at det er sikkert.

 

Returvarer / og om bearbejdning

Du skal opstille procedurer for hvordan du vil håndtere de varer der kommer retur.

Håndteringen må ikke påvirke fodersikkerheden, og dine procedurer skal sikrer:

 1. Betingelser for accept
 2. Opbevaring
 3. Identifikation
 4. Sporbarhed
 5. Behandling
 6. Hvilken foder må det anvendes i

Returvarer der ikke er godkendte skal håndteres som afvigende produkter.

Lager

Lagerne skal sikrer at foder/foder materiale opbevares på en sådan måde at der ikke kan forekomme en krydskontaminering.
Du skal bl.a. sikrer at der ikke er uautoriseret adgang til lagre, dette gælder både for emballerede og uemballerede produkter.

Hvis der er specielle opbevaringskrav skal disse også være beskrevet i relevante procedure.

Husk at du ikke må have kemi stående over foder i din pallereol.

 

Adskillelse

Du skal indrette din produktion/ lagre således at der til enhver tid er adskillelse mellem GMP+ produktion og ikke GMP+ aktiviteter.

Du skal bekrive disse forhold i din risikoanalyse.

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

 1. Vi gennemfører Interne audits
 2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.